۱۷ خرداد، ۱۳۹۸

زومبا


چرا کلاس های ارف...؟

  شاید این سؤال بسیار از ما باشد که مگر تمام موزیسین ها که به زییای  توانای  نوازندگ  دارند در کودکیشان کلاس هیای ارف  را گذرانده اند و اصلاً چرا باید این کلاس ها را گذراند... در ابتیدا بایید بیدانیم کیلاس     هیای ارف در کشیورهای مخت ین بیرای     بزرگسالان نیز تشکیک م  شود و هدف از آن لزوماً تربیت موزیسین برای وامعه نیوده و اهداف وسیع تری داشته که مختصراً بیه  شرح آنها م  پردازیم.   به فور مرال شاید بچه ها برای کسب قاب یت قرکت  به کلاس رقص بروند و یا...! ول  م  شیولورگ  – دانییم در رهیافیت ارف   از عناصر کلام  ریتم ، قرکت  رقص ، موسیو  و مهمتر از همه خلاقیت به فور هیم زمیان و هدفمنید در راسیتای رسییدن بیه       اهداف فراگیری همچون ایجاد اعتماد به نیس فردی، درک و دریافت موسیو ، افزایش تمرکیز در انجیام همزمیان چنید کیار،      توانای  مشارکت گروه  و... استیاده م  کنیم. بنابراین بچه ها در گذر زمان با شیرکت در ایین کیلاس    هیا  می   تواننید  بیه درک  درست  از قاب یت های ذاتیشان برسند کلاس های ارف از وهات مخت ی  م  تواند بیه رشید بچیه    هیا کمین کنید ایین کیلاس      هیا  همیشه در فضاهای گروه  بوده و این باعث م  شود آنها در بازی و فعالیت های چالش برانگیز یاد بگیرند که زمیان  بیه هیدف    م  رسند که با گروه همراه باشند از فرف  کلاس ها روی زمین و در دایره بوده که خود این مسئ ه نیز کمن م  کند تیا بچیه   هیا  بدانند دایره هیچ زاویه ای نداشته پس همه در ین موقعیت هستند و هیچکدام قت  مرب  هم از اروعییت و اولیویت  برخیوردار     شولورگ از رقص، موسو  و کلام هم زمان استیاده م –نیست و با هم برابرند از آنجای  که در نگرش ارف  شود اگر بچیه  ای به فور مرال از توانای  قرکت و رقص محدودتری برخوردار باشد ولی  توانیای  کلامی  بهتیری داشیته باشید سیریع در بخیش         دیگری مشاول همکاری م  شود و همین قضیه باعث م  شود به وای اینکه اقساس قوارت و سیرافکندگ  از عیدم توانیاییش    داشته باشد، قس بهتری را به او منتوک م  کند. در این کلاس ها از خلاقیت بچه ها ایده برداری م  شود و سع  بر این اسیت کیه   از ایده های  که خودشان مارح م  کنند وهت پیش برد اهداف کلاس استیاده شود بنابراین نتایج  که در ین کیلاس گرفتیه   م  شود صد در صد با کلاس های دیگر متیاوت م  باشد چه بسا خستگ  و روقیات بچیه  هیا در یین روز می     توانید اهیداف و   روند کلاس را تاییر بدهد بنابراین اهداف و نتایج ین کلاس با شخصیت، توانای  ها و صیر بچه ها ارتیاف تنگاتنگ  دارد.   ممکن است والدین به مررو زمان متووه تاییر در نحوه فراق  بازی کیودک در خ یوتش شیوند، بیه فوریکیه میرًلا شیروع بیه         ریتمین دیدن اسیاب بازی هایش کند، یا هنگام نواش  روی آنها صدا بگذارد و...! زمان  که این تحول مشاهده شد م  بایسیت  آن را به فال نین گرفت زیرا این شروع  برای درک و دریافت درست موسیو  م  باشد نتیایج تحویویات نشیان می      دهید کیه   افرادی که در کودک  در کلاس های ارف شرکت داشتند به مراتب از اعتماد به نیی س بیشیتری بر خوردارنید، از خ لاقییت  هیای  ذهنیشان بیشتر از سایرین استیاده م  کنند و آنها را بدون ترس مارح م  کنند و همچنین توانای  تمرکزی بالاتری دارند. پس امید بر آن است تا با همراه  و همیکری هم بتوانیم در راه شکوفای  اسیتعداد کودکیان و شخصییت    سیازی آن  هیا سیهم    داشته باشیم.   
 با تشکر سوگل میرپنجی

نظرات

۱۷ خرداد، ۱۳۹۸

زومبا


چرا کلاس های ارف...؟

  شاید این سؤال بسیار از ما باشد که مگر تمام موزیسین ها که به زییای  توانای  نوازندگ  دارند در کودکیشان کلاس هیای ارف  را گذرانده اند و اصلاً چرا باید این کلاس ها را گذراند... در ابتیدا بایید بیدانیم کیلاس     هیای ارف در کشیورهای مخت ین بیرای     بزرگسالان نیز تشکیک م  شود و هدف از آن لزوماً تربیت موزیسین برای وامعه نیوده و اهداف وسیع تری داشته که مختصراً بیه  شرح آنها م  پردازیم.   به فور مرال شاید بچه ها برای کسب قاب یت قرکت  به کلاس رقص بروند و یا...! ول  م  شیولورگ  – دانییم در رهیافیت ارف   از عناصر کلام  ریتم ، قرکت  رقص ، موسیو  و مهمتر از همه خلاقیت به فور هیم زمیان و هدفمنید در راسیتای رسییدن بیه       اهداف فراگیری همچون ایجاد اعتماد به نیس فردی، درک و دریافت موسیو ، افزایش تمرکیز در انجیام همزمیان چنید کیار،      توانای  مشارکت گروه  و... استیاده م  کنیم. بنابراین بچه ها در گذر زمان با شیرکت در ایین کیلاس    هیا  می   تواننید  بیه درک  درست  از قاب یت های ذاتیشان برسند کلاس های ارف از وهات مخت ی  م  تواند بیه رشید بچیه    هیا کمین کنید ایین کیلاس      هیا  همیشه در فضاهای گروه  بوده و این باعث م  شود آنها در بازی و فعالیت های چالش برانگیز یاد بگیرند که زمیان  بیه هیدف    م  رسند که با گروه همراه باشند از فرف  کلاس ها روی زمین و در دایره بوده که خود این مسئ ه نیز کمن م  کند تیا بچیه   هیا  بدانند دایره هیچ زاویه ای نداشته پس همه در ین موقعیت هستند و هیچکدام قت  مرب  هم از اروعییت و اولیویت  برخیوردار     شولورگ از رقص، موسو  و کلام هم زمان استیاده م –نیست و با هم برابرند از آنجای  که در نگرش ارف  شود اگر بچیه  ای به فور مرال از توانای  قرکت و رقص محدودتری برخوردار باشد ولی  توانیای  کلامی  بهتیری داشیته باشید سیریع در بخیش         دیگری مشاول همکاری م  شود و همین قضیه باعث م  شود به وای اینکه اقساس قوارت و سیرافکندگ  از عیدم توانیاییش    داشته باشد، قس بهتری را به او منتوک م  کند. در این کلاس ها از خلاقیت بچه ها ایده برداری م  شود و سع  بر این اسیت کیه   از ایده های  که خودشان مارح م  کنند وهت پیش برد اهداف کلاس استیاده شود بنابراین نتایج  که در ین کیلاس گرفتیه   م  شود صد در صد با کلاس های دیگر متیاوت م  باشد چه بسا خستگ  و روقیات بچیه  هیا در یین روز می     توانید اهیداف و   روند کلاس را تاییر بدهد بنابراین اهداف و نتایج ین کلاس با شخصیت، توانای  ها و صیر بچه ها ارتیاف تنگاتنگ  دارد.   ممکن است والدین به مررو زمان متووه تاییر در نحوه فراق  بازی کیودک در خ یوتش شیوند، بیه فوریکیه میرًلا شیروع بیه         ریتمین دیدن اسیاب بازی هایش کند، یا هنگام نواش  روی آنها صدا بگذارد و...! زمان  که این تحول مشاهده شد م  بایسیت  آن را به فال نین گرفت زیرا این شروع  برای درک و دریافت درست موسیو  م  باشد نتیایج تحویویات نشیان می      دهید کیه   افرادی که در کودک  در کلاس های ارف شرکت داشتند به مراتب از اعتماد به نیی س بیشیتری بر خوردارنید، از خ لاقییت  هیای  ذهنیشان بیشتر از سایرین استیاده م  کنند و آنها را بدون ترس مارح م  کنند و همچنین توانای  تمرکزی بالاتری دارند. پس امید بر آن است تا با همراه  و همیکری هم بتوانیم در راه شکوفای  اسیتعداد کودکیان و شخصییت    سیازی آن  هیا سیهم    داشته باشیم.   
 با تشکر سوگل میرپنجی


نظرات