۱۷ خرداد، ۱۳۹۸

زبان انگلیسی و فرانسه


یادگیری فعالانه به این معناست که بطور کامل بچه ها را درگیر فرایند یادگیری کنید.
برای دستیابی به این موضوع، ما باید محیطی را فراهم کنیم که برای تمام حواس آنها جذاب باشد که شامل دیداری، شنیداری، حرکتی و لمسی میشود.
فعالیت های یادگیری مناسب شامل مواردی همچون سرودها، آهنگ ها، شعر ها، رقص ها، بازی ها، کلیپ ها، و کارهای هنری و دستی میشوند.
برای مثال، زمانی که بچه ها لغت جدیدی را در کلاس یاد میگیرند، ممکن است در ابتدا :

  • لغت را بشنوند( در آهنگ یا سرود )
  • لغت را تکرار کنند( زمانیکه آهنگ میخوانند )
  • لغت را ببینند( اگر انها از قبل برای تشخیص حروف آماده باشند )
  • لغت را دنبال کنند
  • و سپس لغات را بوجود آورند ( زمانی که از آنها در مورد موضوعی سوال میشود یا در بازی هایی که نیاز به تولید یک لغت جدید است ).

نظرات

۱۷ خرداد، ۱۳۹۸

زبان انگلیسی و فرانسه


یادگیری فعالانه به این معناست که بطور کامل بچه ها را درگیر فرایند یادگیری کنید.
برای دستیابی به این موضوع، ما باید محیطی را فراهم کنیم که برای تمام حواس آنها جذاب باشد که شامل دیداری، شنیداری، حرکتی و لمسی میشود.
فعالیت های یادگیری مناسب شامل مواردی همچون سرودها، آهنگ ها، شعر ها، رقص ها، بازی ها، کلیپ ها، و کارهای هنری و دستی میشوند.
برای مثال، زمانی که بچه ها لغت جدیدی را در کلاس یاد میگیرند، ممکن است در ابتدا :

  • لغت را بشنوند( در آهنگ یا سرود )
  • لغت را تکرار کنند( زمانیکه آهنگ میخوانند )
  • لغت را ببینند( اگر انها از قبل برای تشخیص حروف آماده باشند )
  • لغت را دنبال کنند
  • و سپس لغات را بوجود آورند ( زمانی که از آنها در مورد موضوعی سوال میشود یا در بازی هایی که نیاز به تولید یک لغت جدید است ).

نظرات